Version 1.3.11.
[libguestfs.git] / po / kn.po
index bc0bb5d..faa123b 100644 (file)
--- a/po/kn.po
+++ b/po/kn.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: libguestfs 1.0.83\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-05-07 16:14+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-05-08 20:12+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-02-24 11:56+0530\n"
 "Last-Translator: Shankar Prasad <svenkate@redhat.com>\n"
 "Language-Team: kn-IN <>\n"
@@ -1279,12 +1279,12 @@ msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ಉದ್ದನೆಯ ಆಯ್ಕೆ: %s (
 msgid "use '%s filename' to edit a file\n"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು '%s filename' ಅನ್ನು ಬಳಸಿ\n"
 
-#: fish/fish.c:97 fuse/guestmount.c:869
+#: fish/fish.c:85 fuse/guestmount.c:869
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ `%s -help' ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ .\n"
 
-#: fish/fish.c:101
+#: fish/fish.c:89
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: guest filesystem shell\n"
@@ -1352,33 +1352,33 @@ msgstr ""
 "  -V|--version         Display version and exit\n"
 "For more information,  see the manpage %s(1).\n"
 
-#: fish/fish.c:197 fuse/guestmount.c:966
+#: fish/fish.c:185 fuse/guestmount.c:966
 #, c-format
 msgid "guestfs_create: failed to create handle\n"
 msgstr "guestfs_create: ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ\n"
 
-#: fish/fish.c:236
+#: fish/fish.c:224
 #, c-format
 msgid "%s: --listen=PID: PID was not a number: %s\n"
 msgstr "%s: --listen=PID: PID ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ: %s\n"
 
-#: fish/fish.c:243
+#: fish/fish.c:231
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: remote: $GUESTFISH_PID must be set to the PID of the remote process\n"
 msgstr "%s: remote: $GUESTFISH_PID ಅನ್ನು ದೂರಸ್ಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ PID ಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು\n"
 
-#: fish/fish.c:252 fuse/guestmount.c:1011
+#: fish/fish.c:240 fuse/guestmount.c:1011
 #, c-format
 msgid "%s: unknown long option: %s (%d)\n"
 msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ಉದ್ದನೆಯ ಆಯ್ಕೆ: %s (%d)\n"
 
-#: fish/fish.c:309
+#: fish/fish.c:297
 #, c-format
 msgid "%s: only one -f parameter can be given\n"
 msgstr "%s: ಕೇವಲ ಒಂದು -f ನಿಯತಾಂಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು\n"
 
-#: fish/fish.c:382
+#: fish/fish.c:370
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s: cannot use -i option with -a, -m, -N, --listen, --remote or --selinux\n"
@@ -1386,33 +1386,33 @@ msgstr ""
 "%s: -a, -m, --listen, --remote ಅಥವ --selinux ದೊಂದಿಗೆ -i ಎಂಬ ಅಯ್ಕೆಯನ್ನು "
 "ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ\n"
 
-#: fish/fish.c:389
+#: fish/fish.c:377
 #, c-format
 msgid "%s: -i requires a libvirt domain or path(s) to disk image(s)\n"
 msgstr ""
 "%s: -i ಗಾಗಿ libvirt ಡೊಮೈನ್ ಅಥವ ಮಾರ್ಗ(ಗಳ) ಡಿಸ್ಕ್ ಚಿತ್ರಿಕೆಯ(ಗಳ) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ\n"
 
-#: fish/fish.c:399
+#: fish/fish.c:387
 #, c-format
 msgid "%s: virt-inspector command too long for fixed-size buffer\n"
 msgstr "%s: virt-inspector ಎನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಬಫರಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ\n"
 
-#: fish/fish.c:448
+#: fish/fish.c:436
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --remote options at the same time\n"
 msgstr "%s: --listen ಹಾಗು --remote ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ\n"
 
-#: fish/fish.c:456
+#: fish/fish.c:444
 #, c-format
 msgid "%s: extra parameters on the command line with --listen flag\n"
 msgstr "%s: --listen ಫ್ಲಾಗ್‌ಗಾಗಿ ಆಜ್ಞಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳು\n"
 
-#: fish/fish.c:462
+#: fish/fish.c:450
 #, c-format
 msgid "%s: cannot use --listen and --file options at the same time\n"
 msgstr "%s: --listen ಹಾಗು --file ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ\n"
 
-#: fish/fish.c:621
+#: fish/fish.c:619
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -1432,85 +1432,85 @@ msgstr ""
 "      ಶೆಲ್‌ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು 'quit' ಅನ್ನು ಬಳಸಿ\n"
 "\n"
 
-#: fish/fish.c:702
+#: fish/fish.c:700
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated double quote\n"
 msgstr "%s: ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ(ಕೋಟ್)\n"
 
-#: fish/fish.c:708 fish/fish.c:725
+#: fish/fish.c:706 fish/fish.c:723
 #, c-format
 msgid "%s: command arguments not separated by whitespace\n"
 msgstr "%s: ಆಜ್ಞೆಯ ಆರ್ಗುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಇರುವಂತಿಲ್ಲ\n"
 
-#: fish/fish.c:719
+#: fish/fish.c:717
 #, c-format
 msgid "%s: unterminated single quote\n"
 msgstr "%s: ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವ ಒಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ(ಕೋಟ್)\n"
 
-#: fish/fish.c:774
+#: fish/fish.c:772
 #, c-format
 msgid "%s: internal error parsing string at '%s'\n"
 msgstr "%s: '%s' ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ದೋಷ\n"
 
-#: fish/fish.c:791
+#: fish/fish.c:789
 #, c-format
 msgid "%s: too many arguments\n"
 msgstr "%s: ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು   ಚರಪರಿಮಾಣಗಳು (ಆರ್ಗ್ಯೂಮೆಂಟ್)\n"
 
-#: fish/fish.c:820
+#: fish/fish.c:818
 #, c-format
 msgid "%s: empty command on command line\n"
 msgstr "%s: ಆಜ್ಞಾ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ\n"
 
-#: fish/fish.c:991
+#: fish/fish.c:982
 msgid "display a list of commands or help on a command"
 msgstr "ಆಜ್ಞೆಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಥವ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ನೆರವನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: fish/fish.c:993
+#: fish/fish.c:984
 msgid "read the manual"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:995
+#: fish/fish.c:986
 msgid "quit guestfish"
 msgstr "guestfish ಇಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
 
-#: fish/fish.c:998
+#: fish/fish.c:989
 msgid "allocate an image"
 msgstr "ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸು"
 
-#: fish/fish.c:1000
+#: fish/fish.c:991
 msgid "display a line of text"
 msgstr "ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: fish/fish.c:1002
+#: fish/fish.c:993
 msgid "edit a file in the image"
 msgstr "ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ"
 
-#: fish/fish.c:1004
+#: fish/fish.c:995
 msgid "local change directory"
 msgstr "ಸ್ಥಳೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋಶ"
 
-#: fish/fish.c:1006
+#: fish/fish.c:997
 msgid "expand wildcards in command"
 msgstr "ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿನ ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು"
 
-#: fish/fish.c:1008
+#: fish/fish.c:999
 msgid "view a file in the pager"
 msgstr "ಒಂದು ಕಡತವನ್ನು ಪೇಜರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡು"
 
-#: fish/fish.c:1010
+#: fish/fish.c:1001
 msgid "close and reopen libguestfs handle"
 msgstr "libguestfs ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಅಥವ ಮರಳಿ ತೆರೆ"
 
-#: fish/fish.c:1012
+#: fish/fish.c:1003
 msgid "allocate a sparse image file"
 msgstr "ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಿಕಾ ಕಡತವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸು"
 
-#: fish/fish.c:1014
+#: fish/fish.c:1005
 msgid "measure time taken to run command"
 msgstr "ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ತಗಲುವ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು"
 
-#: fish/fish.c:1026
+#: fish/fish.c:1017
 #, c-format
 msgid ""
 "alloc - allocate an image\n"
@@ -1552,7 +1552,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>E ಅಥವ <nn>EB  ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ\n"
 "    <nn>sects        512 ಬೈಟ್‌ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ\n"
 
-#: fish/fish.c:1045
+#: fish/fish.c:1036
 #, c-format
 msgid ""
 "echo - display a line of text\n"
@@ -1565,7 +1565,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "    ಇದು ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ(ಎಕೊ).\n"
 
-#: fish/fish.c:1052
+#: fish/fish.c:1043
 #, c-format
 msgid ""
 "edit - edit a file in the image\n"
@@ -1596,7 +1596,7 @@ msgstr ""
 "    ಸೂಚನೆ: ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ (> 2 MB) ಅಥವ \\0 ಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು\n"
 "    ಹೊಂದಿರುವ ಬೈನರಿ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.\n"
 
-#: fish/fish.c:1066
+#: fish/fish.c:1057
 #, c-format
 msgid ""
 "lcd - local change directory\n"
@@ -1613,7 +1613,7 @@ msgstr ""
 "    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದು\n"
 "    ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.\n"
 
-#: fish/fish.c:1073
+#: fish/fish.c:1064
 #, c-format
 msgid ""
 "glob - expand wildcards in command\n"
@@ -1630,7 +1630,7 @@ msgstr ""
 "    <command> ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.  ಹಿಗ್ಗಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ\n"
 "    ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.\n"
 
-#: fish/fish.c:1081
+#: fish/fish.c:1072
 #, c-format
 msgid ""
 "man - read the manual\n"
@@ -1639,7 +1639,7 @@ msgid ""
 "    Opens the manual page for guestfish.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1086
+#: fish/fish.c:1077
 #, c-format
 msgid ""
 "help - display a list of commands or help on a command\n"
@@ -1650,7 +1650,7 @@ msgstr ""
 "     help cmd\n"
 "     help\n"
 
-#: fish/fish.c:1091
+#: fish/fish.c:1082
 #, c-format
 msgid ""
 "more - view a file in the pager\n"
@@ -1681,7 +1681,7 @@ msgstr ""
 "    ಸೂಚನೆ: ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ (> 2 MB) ಅಥವ \\0 ಬೈಟ್‌ಗಳನ್ನು\n"
 "    ಹೊಂದಿರುವ ಬೈನರಿ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.\n"
 
-#: fish/fish.c:1107
+#: fish/fish.c:1098
 #, c-format
 msgid ""
 "quit - quit guestfish\n"
@@ -1690,7 +1690,7 @@ msgstr ""
 "quit - guestfish ಇಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸು \n"
 "     quit\n"
 
-#: fish/fish.c:1110
+#: fish/fish.c:1101
 #, c-format
 msgid ""
 "reopen - close and reopen the libguestfs handle\n"
@@ -1707,7 +1707,7 @@ msgstr ""
 "ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ guestfish ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.\n"
 "ಆದರೆ ಇದು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.\n"
 
-#: fish/fish.c:1117
+#: fish/fish.c:1108
 #, c-format
 msgid ""
 "sparse - allocate a sparse image file\n"
@@ -1762,7 +1762,7 @@ msgstr ""
 "    <nn>E ಅಥವ <nn>EB  ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ\n"
 "    <nn>sects        512 ಬೈಟ್‌ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ\n"
 
-#: fish/fish.c:1144
+#: fish/fish.c:1135
 #, c-format
 msgid ""
 "time - measure time taken to run command\n"
@@ -1777,12 +1777,12 @@ msgstr ""
 "    ಇದು <command> ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗು\n"
 "    ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಗುಲಿದ ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.\n"
 
-#: fish/fish.c:1150
+#: fish/fish.c:1141
 #, c-format
 msgid "%s: command not known, use -h to list all commands\n"
 msgstr "%s: ಆಜ್ಞೆಯು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು -h ಉಪಯೋಗಿಸಿ\n"
 
-#: fish/fish.c:1164
+#: fish/fish.c:1155
 #, c-format
 msgid ""
 "Did you mean to open a disk image?  guestfish -a disk.img\n"
@@ -1790,7 +1790,7 @@ msgid ""
 "For complete documentation:         man guestfish\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/fish.c:1321
+#: fish/fish.c:1312
 #, c-format
 msgid "Runaway quote in string \"%s\"\n"
 msgstr "\"%s\" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಅವೆ ಕೋಟ್\n"
@@ -1858,34 +1858,29 @@ msgid ""
 "For more information see the guestfish(1) manual.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:160
-#, c-format
-msgid "guestfish: file '%s' exists and the '-N' option will not overwrite it\n"
-msgstr ""
-
-#: fish/prep.c:183
+#: fish/prep.c:177
 #, c-format
 msgid ""
 "guestfish: -N parameter '%s': no such prepared disk image known.\n"
 "Use 'guestfish -N list' to list possible values for the -N parameter.\n"
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:245
+#: fish/prep.c:239
 #, c-format
 msgid "guestfish: error creating prepared disk image '%s' on '%s': "
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:262 fish/prep.c:269 fish/prep.c:284
+#: fish/prep.c:256 fish/prep.c:263 fish/prep.c:278
 #, fuzzy
 msgid "failed to allocate disk"
 msgstr "ಕಡತದ ತುಣುಕನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: fish/prep.c:276 fish/prep.c:291
+#: fish/prep.c:270 fish/prep.c:285
 #, c-format
 msgid "failed to partition disk: %s"
 msgstr ""
 
-#: fish/prep.c:301
+#: fish/prep.c:295
 #, c-format
 msgid "failed to create filesystem (%s): %s"
 msgstr ""
@@ -2017,12 +2012,13 @@ msgstr "guestfs_config: '%s' ಎಂಬ ನಿಯತಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನ
 msgid "filename cannot contain ',' (comma) character"
 msgstr "ಕಡತದ ಹೆಸರು ',' (ವಿರಾಮ) ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಿಲ್ಲ"
 
-#: src/guestfs.c:965
+#: src/guestfs.c:953
 msgid "you must call guestfs_add_drive before guestfs_launch"
 msgstr "ನೀವು guestfs_launch ನ ಮೊದಲು guestfs_add_drive ಅನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು"
 
-#: src/guestfs.c:970
-msgid "qemu has already been launched"
+#: src/guestfs.c:958
+#, fuzzy
+msgid "the libguestfs handle has already been launched"
 msgstr "qemu ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ"
 
 #: src/guestfs.c:978
@@ -2079,7 +2075,7 @@ msgstr "guestfs_set_busy: %d != READY ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ
 msgid "guestfs_end_busy: called when in state %d"
 msgstr "guestfs_end_busy: %d ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ"
 
-#: src/guestfs.c:2117
+#: src/guestfs.c:2124
 #, c-format
 msgid ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: read 0x%x from daemon, expected 0x%x\n"
@@ -2087,65 +2083,65 @@ msgstr ""
 "check_for_daemon_cancellation_or_eof: ಡೀಮನ್‌ನಿಂದ 0x%x ಅನ್ನು ಓದಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 0x%x "
 "ಅನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು\n"
 
-#: src/guestfs.c:2275 src/guestfs.c:2329
+#: src/guestfs.c:2282 src/guestfs.c:2336
 msgid "unexpected end of file when reading from daemon"
 msgstr "ಡೀಮನ್‌ನಿಂದ ಓದುವಾಗ ಕಡತದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ್ಯವು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ"
 
-#: src/guestfs.c:2291
+#: src/guestfs.c:2298
 #, c-format
 msgid "received magic signature from guestfsd, but in state %d"
 msgstr "guestfsd ಇಂದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಹಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ %d ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ"
 
-#: src/guestfs.c:2306
+#: src/guestfs.c:2313
 #, c-format
 msgid "message length (%u) > maximum possible size (%d)"
 msgstr "ಸಂದೇಶದ ಉದ್ದ (%u) > ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಗರಿಷ್ಟ ಉದ್ದ (%d)"
 
-#: src/guestfs.c:2436
+#: src/guestfs.c:2443
 #, c-format
 msgid "guestfs___send: state %d != BUSY"
 msgstr "guestfs___send: ಸ್ಥಿತಿ %d != BUSY"
 
-#: src/guestfs.c:2458
+#: src/guestfs.c:2465
 msgid "xdr_guestfs_message_header failed"
 msgstr "xdr_guestfs_message_header ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: src/guestfs.c:2467
+#: src/guestfs.c:2474
 msgid "dispatch failed to marshal args"
 msgstr "ವಿಫಲಗೊಂಡವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಶಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸು"
 
-#: src/guestfs.c:2597
+#: src/guestfs.c:2604
 #, c-format
 msgid "send_file_chunk: state %d != READY"
 msgstr "send_file_chunk: ಸ್ಥಿತಿ %d != READY"
 
-#: src/guestfs.c:2613
+#: src/guestfs.c:2620
 #, c-format
 msgid "xdr_guestfs_chunk failed (buf = %p, buflen = %zu)"
 msgstr "xdr_guestfs_chunk ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ (buf = %p, buflen = %zu)"
 
-#: src/guestfs.c:2736
+#: src/guestfs.c:2743
 #, c-format
 msgid "%s: error in chunked encoding"
 msgstr "%s: ತುಂಡರಿಸಲಾದ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷ"
 
-#: src/guestfs.c:2764
+#: src/guestfs.c:2771
 msgid "write to daemon socket"
 msgstr "ಡೀಮನ್ ಸಾಕೆಟ್‌ಗೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ"
 
-#: src/guestfs.c:2787
+#: src/guestfs.c:2794
 msgid "receive_file_data: parse error in reply callback"
 msgstr "receive_file_data: ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕಾಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸ್ ದೋಷ"
 
-#: src/guestfs.c:2792
+#: src/guestfs.c:2799
 msgid "receive_file_data: unexpected flag received when reading file chunks"
 msgstr "receive_file_data: ಕಡತದ ತುಣುಕಗಳು ಓದುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ"
 
-#: src/guestfs.c:2800
+#: src/guestfs.c:2807
 msgid "failed to parse file chunk"
 msgstr "ಕಡತದ ತುಣುಕನ್ನು ಪಾರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
 
-#: src/guestfs.c:2809
+#: src/guestfs.c:2816
 msgid "file receive cancelled by daemon"
 msgstr "ಕಡತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಡೆಮನ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ"