Pull translations from Transifex.
[virt-top.git] / po / te.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: virt-top\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-03-22 15:29+0000\n"
12 "Last-Translator: rjones <rjones@redhat.com>\n"
13 "Language-Team: Telugu <>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: te\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
19
20 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
21 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
22 msgstr "# %s virt-top ఆకృతీకరణ ఫైలు\\n"
23
24 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
25 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
26 msgstr "# CSV అవుట్పుట్‌ను నామపు ఫైలునకు చేతనముచేయి\\n"
27
28 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
29 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
30 msgstr ""
31 "# ఈ ఫైలును దిద్దిరాయుట నుండి రక్షించుటకు, తరువాతి లైను కామెంట్ తీసివేయుము\\n"
32
33 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
34 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
35 msgstr ""
36 "# డీబగ్ మరియు దోష సందేశాన్ని వొక ఫైలునకు పంపుటకు, తరువాతి వరుస కామెంట్‌ను "
37 "తీసివేయుము\\n"
38
39 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
40 msgid "# generated on %s by %s\\n"
41 msgstr "# %sన %s ద్వారా చేయబడింది\\n"
42
43 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
44 msgid "%CPU"
45 msgstr "%CPU"
46
47 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
48 msgid "%MEM"
49 msgstr "%MEM"
50
51 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
52 msgid ""
53 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
54 "O:%d X:%d"
55 msgstr ""
56 "%d డొమైన్లు, %d క్రియాశీల, %d నడుస్తున్నవి, %d స్లీపింగ్, %d నిలిపివున్నవి, "
57 "%d క్రియాహీన D:%d O:%d X:%d"
58
59 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
60 msgid "%s: display should be %s"
61 msgstr "%s: ప్రదర్శన %s కావలె"
62
63 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
64 msgid "%s: sort order should be: %s"
65 msgstr "%s: క్రమీకరణ క్రమము యిది కావలె: %s"
66
67 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
68 msgid "%s: unknown parameter"
69 msgstr "%s: తెలియని పారామితి"
70
71 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
72 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
73 msgstr "%s:%d: ఆకృతీకరణ అంశము ``%s'' వదిలివేయబడింది\\n%!"
74
75 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
76 msgid "-d: cannot set a negative delay"
77 msgstr "-d: ఋణ ఆలస్యంను అమర్చలేము"
78
79 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
80 msgid "Batch mode"
81 msgstr "బాచ్ రీతి"
82
83 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
84 msgid "Block read reqs"
85 msgstr "బ్లాక్ రీడ్ రెక్స్"
86
87 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
88 msgid "Block write reqs"
89 msgstr "బ్లాక్ వ్రైట్ రెక్స్"
90
91 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
92 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
93 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
94
95 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
96 msgid "Change delay from %.1f to: "
97 msgstr "ఆలస్యాన్ని %.1f నుండి దీనికి మార్చుము: "
98
99 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
100 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
101 msgstr "URI కు అనుసంధానించుము (అప్రమేయ: Xen)"
102
103 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
104 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
105 msgstr "అనుసంధానించు: %s; హోస్టునామము: %s"
106
107 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
108 msgid "DISPLAY MODES"
109 msgstr "ప్రదర్శన రీతులు"
110
111 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
112 msgid "Delay must be > 0"
113 msgstr "ఆలస్యం తప్పక > 0"
114
115 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
116 msgid "Delay time interval (seconds)"
117 msgstr "ఆలస్యానికి విరామం (క్షణాలు)"
118
119 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
120 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
121 msgstr "ఆలస్యం: %.1f క్షణాలు; బాచ్: %s; రక్షణ: %s; క్రమము: %s"
122
123 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
124 msgid "Disable CPU stats in CSV"
125 msgstr "CSV నందు CPU గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
126
127 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
128 msgid "Disable block device stats in CSV"
129 msgstr "CSV నందు బ్లాక్ పరికరపు గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
130
131 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
132 msgid "Disable net stats in CSV"
133 msgstr "CSV నందు నెట్ గణాంకాలను అచేతనముచేయి"
134
135 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
136 msgid "Display version number and exit"
137 msgstr "వర్షన్ సంఖ్యను ప్రదర్శించు మరియు నిష్క్రమించు"
138
139 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
140 msgid "Do not read init file"
141 msgstr "init ఫైలును చదువవద్దు"
142
143 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
144 msgid "Domain ID"
145 msgstr "డొమైన్ ID"
146
147 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
148 msgid "Domain name"
149 msgstr "డొమైన్ నామము"
150
151 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
152 msgid "Domains display"
153 msgstr "డొమైన్ ప్రదర్శన"
154
155 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
156 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
157 msgid "Error"
158 msgstr "దోషము"
159
160 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
161 msgid "Exit at given time"
162 msgstr "ఇచ్చిన సమయమందు నిష్క్రమించుము"
163
164 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
165 msgid "Help"
166 msgstr "సహాయం"
167
168 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
169 msgid "Historical CPU delay"
170 msgstr "చారిత్రక CPU ఆలస్యము"
171
172 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
173 msgid "Log statistics to CSV file"
174 msgstr "CSV ఫైలునకు లాగ్ గణాంకాలు"
175
176 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
177 msgid "MAIN KEYS"
178 msgstr "ముఖ్య కీలు"
179
180 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
181 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
182 msgstr ""
183 "virt-top(1) man పేజీ నందు మరింత సహాయం. తిరిగివచ్చుటకు యేదేని కీను వత్తుము."
184
185 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
186 msgid ""
187 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
188 "root"
189 msgstr ""
190 "NB: మీరు స్థానిక Xen హైపర్విజర్‌ను మానిటర్ చేయాలని అనుకొంటే, మీరు సాధారణంగా "
191 "root అయివుండాలి"
192
193 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
194 msgid "Net RX bytes"
195 msgstr "నెట్ RX బైట్లు"
196
197 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
198 msgid "Net TX bytes"
199 msgstr "నెట్ TX బైట్లు"
200
201 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
202 msgid "Not a valid number"
203 msgstr "చెల్లునటువంటి సంఖ్యకాదు"
204
205 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
206 msgid "Number of iterations to run"
207 msgstr "నడుపవలసిన ఆవర్తనముల సంఖ్య"
208
209 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
210 msgid "Off"
211 msgstr "ఆఫ్"
212
213 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
214 msgid "On"
215 msgstr "ఆన్"
216
217 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
218 msgid "Quit"
219 msgstr "నిష్క్రమించు"
220
221 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
222 msgid "Run from a script (no user interface)"
223 msgstr "స్క్రిప్టునుండి నడుపుము (యెటువంటి వినియోగదారి యింటర్ఫేస్ లేదు)"
224
225 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
226 msgid "SORTING"
227 msgstr "క్రమీకరణము"
228
229 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
230 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
231 msgstr "సురక్షిత (\\\"kiosk\\\") రీతి"
232
233 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
234 msgid "Select sort field"
235 msgstr "క్రమీకరణ క్షేత్రమును యెంపికచేయుము"
236
237 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
238 msgid "Send debug messages to file"
239 msgstr "డీబగ్ సందేశములను ఫైలునకు పంపుము"
240
241 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
242 msgid "Set name of init file"
243 msgstr "init ఫైలు యొక్క నామమును అమర్చుము"
244
245 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
246 msgid "Set sort order (%s)"
247 msgstr "క్రమీకరణ క్రమమును అమర్చుము (%s)"
248
249 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
250 msgid "Set sort order for main display"
251 msgstr "ముఖ్య ప్రదర్శన కొరకు క్రమీకరణ క్రమమును అమర్చుము"
252
253 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
254 msgid "Set update interval"
255 msgstr "నవీకరణ విరామమును అమర్చుము"
256
257 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
258 msgid "Sort by %CPU"
259 msgstr "%CPU ద్వారా క్రమీకరణము"
260
261 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
262 msgid "Sort by %MEM"
263 msgstr "%MEM ద్వారా క్రమీకరణము"
264
265 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
266 msgid "Sort by ID"
267 msgstr "ID ద్వారా క్రమీకరణము"
268
269 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
270 msgid "Sort by TIME"
271 msgstr "సమయం ద్వారా క్రమీకరణము"
272
273 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
274 msgid "Start by displaying block devices"
275 msgstr "బ్లాక్ పరికరములను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము"
276
277 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
278 msgid "Start by displaying network interfaces"
279 msgstr "నెట్వర్కు యింటర్ఫేసులను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము"
280
281 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
282 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
283 msgstr "pCPUలను ప్రదర్శించుట ద్వారా ప్రారంభించుము (అప్రమేయ: కర్తవ్యాలు)"
284
285 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
286 msgid "TIME (CPU time)"
287 msgstr "TIME (CPU సమయం)"
288
289 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
290 msgid "Toggle block devices"
291 msgstr "బ్లాక్ పరికరాలను అటుదిటుచేయి"
292
293 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
294 msgid "Toggle network interfaces"
295 msgstr "నెట్వర్కు యింటర్ఫేసులను అటుదిటుచేయి"
296
297 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
298 msgid "Toggle physical CPUs"
299 msgstr "భౌతిక CPUలను అటుదిటుచేయి"
300
301 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
302 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
303 msgstr "కీను టైపుచేయి లేదా పైన మరియు క్రింద కర్సర్ కీలను వుపయోగించుము"
304
305 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
306 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
307 msgstr "తెలియని ఆదేశము - సహాయం కొరకు 'h' ప్రయత్నించుము"
308
309 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
310 msgid "Update display"
311 msgstr "ప్రదర్శనను నవీకరించుము"
312
313 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
314 msgid "Wrote settings to %s"
315 msgstr "అమరికలను %sకు వ్రాయుము"
316
317 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
318 msgid "default"
319 msgstr "అప్రమేయ"
320
321 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
322 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
323 msgstr "get_xml_desc అనునది <domain/> తిరిగియిచ్చుటలేదు"
324
325 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
326 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
327 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
328
329 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
330 msgid ""
331 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
332 "\n"
333 "SUMMARY\n"
334 "  virt-top [-options]\n"
335 "\n"
336 "OPTIONS"
337 msgstr ""
338 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
339 "\n"
340 "SUMMARY\n"
341 "  virt-top [-options]\n"
342 "\n"
343 "OPTIONS"
344
345 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
346 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
347 msgstr "CSV ఫైళ్ళకు మద్దతు లేకుండా virt-top కంపైల్ చేయబడింది"
348
349 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
350 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
351 msgstr "తేదీలు మరియు సమయాలకు మద్దతులేకుండా virt-top నిర్వర్తించబడినది"