Pull translations from Transifex.
[virt-top.git] / po / kn.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: virt-top\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.redhat.com/\n"
10 "POT-Creation-Date: 2009-10-06 14:58+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-03-23 12:05+0000\n"
12 "Last-Translator: shanky <prasad.mvs@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kannada <None>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Language: kn\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
19
20 #: ../virt-top/virt_top.ml:1506
21 msgid "# %s virt-top configuration file\\n"
22 msgstr "# %s virt-top ಸಂರಚನಾ ಕಡತ\\n"
23
24 #: ../virt-top/virt_top.ml:1524
25 msgid "# Enable CSV output to the named file\\n"
26 msgstr "# CSV ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಕಡತಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು\\n"
27
28 #: ../virt-top/virt_top.ml:1527
29 msgid "# To protect this file from being overwritten, uncomment next line\\n"
30 msgstr ""
31 "# ಈ ಕಡತವನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ # ಅನ್ನು "
32 "ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ\\n"
33
34 #: ../virt-top/virt_top.ml:1521
35 msgid "# To send debug and error messages to a file, uncomment next line\\n"
36 msgstr ""
37 "# ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಹಾಗು ದೋಷ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು, ಮುಂದಿನ "
38 "ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ # ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ\\n"
39
40 #: ../virt-top/virt_top.ml:1507
41 msgid "# generated on %s by %s\\n"
42 msgstr "# %s ನಲ್ಲಿ %s ಇಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ\\n"
43
44 #: ../virt-top/virt_top.ml:65
45 msgid "%CPU"
46 msgstr "%CPU"
47
48 #: ../virt-top/virt_top.ml:66
49 msgid "%MEM"
50 msgstr "%MEM"
51
52 #: ../virt-top/virt_top.ml:1158
53 msgid ""
54 "%d domains, %d active, %d running, %d sleeping, %d paused, %d inactive D:%d "
55 "O:%d X:%d"
56 msgstr ""
57 "%d ಡೊಮೈನ್‌ಗಳು, %d ಸಕ್ರಿಯ, %d ಚಾಲಿತ, %d ಜಡ, %d ವಿರಮಿಸಿದ, %d ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ D:%d "
58 "O:%d X:%d"
59
60 #: ../virt-top/virt_top.ml:105
61 msgid "%s: display should be %s"
62 msgstr "%s: ಪ್ರದರ್ಶಕವು %s ಆಗಿರಬೇಕು"
63
64 #: ../virt-top/virt_top.ml:83
65 msgid "%s: sort order should be: %s"
66 msgstr "%s: ವಿಂಗಡಣಾ ಬಗೆಯು ಹೀಗಿರಬೇಕು: %s"
67
68 #: ../virt-top/virt_top.ml:207
69 msgid "%s: unknown parameter"
70 msgstr "%s: ಗೊತ್ತಿರದ ನಿಯತಾಂಕ"
71
72 #: ../virt-top/virt_top.ml:238
73 msgid "%s:%d: configuration item ``%s'' ignored\\n%!"
74 msgstr "%s:%d: ಸಂರಚನಾ ಅಂಶ ``%s'' ಅನ್ನು ಆಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ\\n%!"
75
76 #: ../virt-top/virt_top.ml:144
77 msgid "-d: cannot set a negative delay"
78 msgstr "-d: ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ"
79
80 #: ../virt-top/virt_top.ml:170
81 msgid "Batch mode"
82 msgstr "ಗುಂಪು ಕ್ರಮ"
83
84 #: ../virt-top/virt_top.ml:72
85 msgid "Block read reqs"
86 msgstr "ಖಂಡದ ಓದಲು ಮನವಿಗಳು"
87
88 #: ../virt-top/virt_top.ml:73
89 msgid "Block write reqs"
90 msgstr "ಖಂಡದ ಬರೆಯಲು ಮನವಿಗಳು"
91
92 #: ../virt-top/virt_top.ml:1165
93 msgid "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (%Ld MB by guests)"
94 msgstr "CPU: %2.1f%%  Mem: %Ld MB (ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ %Ld MB)"
95
96 #: ../virt-top/virt_top.ml:1335
97 msgid "Change delay from %.1f to: "
98 msgstr "ವಿಳಂಬವನ್ನು %.1f ಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ: "
99
100 #: ../virt-top/virt_top.ml:174 ../virt-top/virt_top.ml:172
101 msgid "Connect to URI (default: Xen)"
102 msgstr "URI ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: Xen)"
103
104 #: ../virt-top/virt_top.ml:1580
105 msgid "Connect: %s; Hostname: %s"
106 msgstr "ಸಂಪರ್ಕ: %s; ಅತಿಥೇಯ ಹೆಸರು: %s"
107
108 #: ../virt-top/virt_top.ml:1618
109 msgid "DISPLAY MODES"
110 msgstr "DISPLAY MODES"
111
112 #: ../virt-top/virt_top.ml:1342
113 msgid "Delay must be > 0"
114 msgstr "ವಿಳಂಬವು > 0 ಇರಬೇಕು"
115
116 #: ../virt-top/virt_top.ml:184
117 msgid "Delay time interval (seconds)"
118 msgstr "ವಿಳಂಬದ ಕಾಲಾವಧಿ (ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)"
119
120 #: ../virt-top/virt_top.ml:1573
121 msgid "Delay: %.1f secs; Batch: %s; Secure: %s; Sort: %s"
122 msgstr "ವಿಳಂಬ: %.1f ಸೆಕೆಂಡುಗಳು; ಗುಂಪು: %s; ಸುರಕ್ಷತೆ: %s; ವಿಂಗಡಣೆ: %s"
123
124 #: ../virt-top/virt_top.ml:178
125 msgid "Disable CPU stats in CSV"
126 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ CPU ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
127
128 #: ../virt-top/virt_top.ml:180
129 msgid "Disable block device stats in CSV"
130 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಖಂಡ ಸಾಧನದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
131
132 #: ../virt-top/virt_top.ml:182
133 msgid "Disable net stats in CSV"
134 msgstr "CSVಯಲ್ಲಿ ಜಾಲದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಿ"
135
136 #: ../virt-top/virt_top.ml:204
137 msgid "Display version number and exit"
138 msgstr "ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
139
140 #: ../virt-top/virt_top.ml:194
141 msgid "Do not read init file"
142 msgstr "init ಕಡತವನ್ನು ಓದಬೇಡ"
143
144 #: ../virt-top/virt_top.ml:68
145 msgid "Domain ID"
146 msgstr "ಡೊಮೈನ್ ಐಡಿ"
147
148 #: ../virt-top/virt_top.ml:69
149 msgid "Domain name"
150 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ ಹೆಸರು"
151
152 #: ../virt-top/virt_top.ml:1632
153 msgid "Domains display"
154 msgstr "ಡೊಮೈನ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ"
155
156 #. ../virt-top/virt_top.ml:1544
157 #: ../virt-top/virt_top_main.ml:47 ../virt-top/virt_top.ml:1547
158 msgid "Error"
159 msgstr "ದೋಷ"
160
161 #: ../virt-top/virt_top.ml:188
162 msgid "Exit at given time"
163 msgstr "ಒದಗಿಸಲಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸು"
164
165 #: ../virt-top/virt_top.ml:1602
166 msgid "Help"
167 msgstr "ಸಹಾಯ"
168
169 #: ../virt-top/virt_top.ml:190
170 msgid "Historical CPU delay"
171 msgstr "ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ CPU ವಿಳಂಬ"
172
173 #: ../virt-top/virt_top.ml:176
174 msgid "Log statistics to CSV file"
175 msgstr "ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು CSV ಕಡತಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸು"
176
177 #: ../virt-top/virt_top.ml:1585
178 msgid "MAIN KEYS"
179 msgstr "MAIN KEYS"
180
181 #: ../virt-top/virt_top.ml:1639
182 msgid "More help in virt-top(1) man page. Press any key to return."
183 msgstr ""
184 "ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವು virt-top(1) man ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮರಳಲು ಯಾವುದೆ ಕೀಲಿಯನ್ನು "
185 "ಒತ್ತಿ."
186
187 #: ../virt-top/virt_top.ml:263
188 msgid ""
189 "NB: If you want to monitor a local Xen hypervisor, you usually need to be "
190 "root"
191 msgstr ""
192 "NB: ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ Xen ಹೈಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಗಣಕ "
193 "ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿರಬೇಕು"
194
195 #: ../virt-top/virt_top.ml:70
196 msgid "Net RX bytes"
197 msgstr "ಒಟ್ಟು RX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
198
199 #: ../virt-top/virt_top.ml:71
200 msgid "Net TX bytes"
201 msgstr "ಒಟ್ಟು TX ಬೈಟ್‌ಗಳು"
202
203 #: ../virt-top/virt_top.ml:1348
204 msgid "Not a valid number"
205 msgstr "ಒಂದು ಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ"
206
207 #: ../virt-top/virt_top.ml:196
208 msgid "Number of iterations to run"
209 msgstr "ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಿರುವ ಪುನರಾವೃತ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ"
210
211 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
212 msgid "Off"
213 msgstr "ಆಫ್‌"
214
215 #: ../virt-top/virt_top.ml:1576 ../virt-top/virt_top.ml:1575
216 msgid "On"
217 msgstr "ಆನ್‌"
218
219 #: ../virt-top/virt_top.ml:1600
220 msgid "Quit"
221 msgstr "ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು"
222
223 #: ../virt-top/virt_top.ml:202
224 msgid "Run from a script (no user interface)"
225 msgstr "ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಚಲಾಯಿಸು (ಬಳಕೆದಾರ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನವಿಲ್ಲ)"
226
227 #: ../virt-top/virt_top.ml:1606
228 msgid "SORTING"
229 msgstr "SORTING"
230
231 #: ../virt-top/virt_top.ml:200
232 msgid "Secure (\\\"kiosk\\\") mode"
233 msgstr "ಸುರಕ್ಷಿತ (\\\"ಕಿಯೋಸ್ಕ್‍\\\") ಕ್ರಮ"
234
235 #: ../virt-top/virt_top.ml:1615
236 msgid "Select sort field"
237 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸು"
238
239 #: ../virt-top/virt_top.ml:186
240 msgid "Send debug messages to file"
241 msgstr "ದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸು"
242
243 #: ../virt-top/virt_top.ml:192
244 msgid "Set name of init file"
245 msgstr "init ಕಡತಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
246
247 #: ../virt-top/virt_top.ml:198
248 msgid "Set sort order (%s)"
249 msgstr "ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು (%s) ಸೂಚಿಸು"
250
251 #: ../virt-top/virt_top.ml:1356
252 msgid "Set sort order for main display"
253 msgstr "ಮುಖ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಗಡಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
254
255 #: ../virt-top/virt_top.ml:1601
256 msgid "Set update interval"
257 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸು"
258
259 #: ../virt-top/virt_top.ml:1611
260 msgid "Sort by %CPU"
261 msgstr "%CPU ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
262
263 #: ../virt-top/virt_top.ml:1612
264 msgid "Sort by %MEM"
265 msgstr "%MEM ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
266
267 #: ../virt-top/virt_top.ml:1614
268 msgid "Sort by ID"
269 msgstr "ID ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
270
271 #: ../virt-top/virt_top.ml:1613
272 msgid "Sort by TIME"
273 msgstr "TIME ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸು"
274
275 #: ../virt-top/virt_top.ml:168
276 msgid "Start by displaying block devices"
277 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
278
279 #: ../virt-top/virt_top.ml:166
280 msgid "Start by displaying network interfaces"
281 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು"
282
283 #: ../virt-top/virt_top.ml:164
284 msgid "Start by displaying pCPUs (default: tasks)"
285 msgstr "pCPUಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸು (ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍: ಕಾರ್ಯಗಳು)"
286
287 #: ../virt-top/virt_top.ml:67
288 msgid "TIME (CPU time)"
289 msgstr "TIME (CPU ಸಮಯ)"
290
291 #: ../virt-top/virt_top.ml:1635
292 msgid "Toggle block devices"
293 msgstr "ಖಂಡ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
294
295 #: ../virt-top/virt_top.ml:1634
296 msgid "Toggle network interfaces"
297 msgstr "ಜಾಲಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಸಾಧನಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
298
299 #: ../virt-top/virt_top.ml:1633
300 msgid "Toggle physical CPUs"
301 msgstr "ಭೌತಿಕ CPUಗಳನ್ನು ಟಾಗಲ್ ಮಾಡು"
302
303 #: ../virt-top/virt_top.ml:1357
304 msgid "Type key or use up and down cursor keys."
305 msgstr "ಕೀಲಿಯನ್ನು ಟೈಪಿಸಿ ಅಥವ ಅಪ್ ಹಾಗು ಡೌನ್ ತೆರೆಸೂಚಕ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸು."
306
307 #: ../virt-top/virt_top.ml:1644
308 msgid "Unknown command - try 'h' for help"
309 msgstr "ಗೊತ್ತಿರದ ಆಜ್ಞೆ - ನೆರವಿಗಾಗಿ 'h' ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ"
310
311 #: ../virt-top/virt_top.ml:1599
312 msgid "Update display"
313 msgstr "ಅಪ್ಡೇಟಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ"
314
315 #: ../virt-top/virt_top.ml:1539
316 msgid "Wrote settings to %s"
317 msgstr "ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು %s ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ"
318
319 #: ../virt-top/virt_top.ml:1581
320 msgid "default"
321 msgstr "ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ"
322
323 #: ../virt-top/virt_top_xml.ml:46
324 msgid "get_xml_desc didn't return <domain/>"
325 msgstr "get_xml_desc <domain/> ಅನ್ನು ಮರಳಿಸಿಲ್ಲ"
326
327 #: ../virt-top/virt_top.ml:1561
328 msgid "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
329 msgstr "virt-top %s ocaml-libvirt %s libvirt %d.%d.%d by Red Hat"
330
331 #: ../virt-top/virt_top.ml:208
332 msgid ""
333 "virt-top : a 'top'-like utility for virtualization\n"
334 "\n"
335 "SUMMARY\n"
336 "  virt-top [-options]\n"
337 "\n"
338 "OPTIONS"
339 msgstr ""
340 "virt-top : ವರ್ಚುವಲೈಸೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಒಂದು 'top'-ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತು\n"
341 "\n"
342 "ಸಾರಾಂಶ\n"
343 "  virt-top [-ಆಯ್ಕೆಗಳು]\n"
344 "\n"
345 "ಆಯ್ಕೆಗಳು"
346
347 #: ../virt-top/virt_top.ml:42
348 msgid "virt-top was compiled without support for CSV files"
349 msgstr "virt-top ಅನ್ನು CSV ಕಡತಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"
350
351 #: ../virt-top/virt_top.ml:53
352 msgid "virt-top was compiled without support for dates and times"
353 msgstr "virt-top ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ ಹಾಗು ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"